Bidh An Lòchran a' sgaoileadh litrichean-naidheachd tro phost-dealain gu cunbhalach, le fiosrachadh air pròiseactan agus tachartasan Gàidhlig ann an Glaschu is uaireannan gu nàiseanta.

Brùth an-seo airson d'ainm a chur ris an liosta phuist-dealain againn